ค่านิยมองค์กร Core Value (SMART)

ต้อนรับด้วยไมตรี
ยินดีให้คำปรึกษา
ปลอดภัยรวดเร็วทุกเวลา
รักษาผู้ป่วยด้วยคุณธรรม
 
S  = Service Mind, Safety Mind              ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการด้วยความปลอดภัย
M = Moral & Mastery                               ยึดมั่นในคุณธรรมและเป็นผู้นำ
A  = Achievement Motivation                 มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
R  = Research                                             วิจัย
    = Result based management             การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
T  = Teamwork                                          ให้ความสำคัญกับทีมงานและเครือข่าย