วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)โรงพยาบาลชลบุรี

“โรงพยาบาลชลบุรีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสถาบันวิชาการชั้นนำระดับชาติ “

พันธกิจ(Mission)

1. ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิระดับสูง 

2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนและชุมชน

4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการและการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาการแพทย์ให้สอดคล้องกับทิศทางกระทรวงสาธารณสุขและความจำเป็นเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก