วันที่ประกาศ เรื่อง
26 สิงหาคม 2562 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ยา Eribulin 1 mg 2 mlโดยวิธี e-bidding
26 สิงหาคม 2562 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ยา Telbivudine 600 mg โดยวิธี e-bidding
26 สิงหาคม 2562 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ยา Nss 5 ml โดยวิธี e-bidding
24 กรกฏาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา Meropenem 1 gm inj โดยวิธีคัดเลือก
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา Iron sucrose ๑๐๐ mg/๕ ml injection จำนวน ๑,๕๐๐ Amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีนาคม 2562 เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ
...อ่านทั้งหมด...