ระบบจัดเก็บ - ค้นหาข้อมูล


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  ฟอร์มแจ้งให้ทำหนังสือ
ตามญาติผู้ป่วย/ตามญาติรับศพ /
แจ้งความเป็นหลักฐาน

  ขอหนังสือรับรอง
  ใบอนุญาตให้ใช้รถในจังหวัด
  ใบอนุญาติให้ใช้รถนอกจังหวัด
  บัญชีทำลายหนังสือ
  ขอบ้านพักภายใน รพ.ชลบุรี
  ใบสำคัญรับเงิน
(ค่ามัดจำกุญแจบ้านพัก)

  ใบลาพักผ่อน
  ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

  ใบขออนุมัติไปประชุม /
อบรม / สัมนา / ศึกษาดูงาน

  ขอแจ้งความเป็นหลักฐาน
( ใช้ได้เฉพาะงานที่รับผิดชอบ )


  ตัวอย่าง/คำอธิบาย
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ
  ตัวอย่างหนังสือภายนอก


ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
( บัตรทอง )

  ประกันสังคม
  สวัสดิการข้าราชการ
( เบิกจ่ายตรง )โปรดแสดงความคิดเห็น
    ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
  กับเวปไซค์นี้

       ดีมาก
       ดี
       พอใช้
       ควรปรับปรุง

  กรณี เมื่อคลิ๊กเลือกควรปรับปรุง กรุณา
  แจ้งลงใน Comment ด้วย ขอบคุณ!
  

    ท่านได้รับการบริการที่ดี วาจา
  สุภาพ เป็นกันเอง จาก เจ้าหน้าที่
  รพ.ชลบุรี ในระดับใด


โปรดคลิ๊กที่นี่

 
Web Design Factory
รวมผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2553

Users Online
ผู้เข้า Online ขณะนี้


    แจ้งพื่อทราบ
       website กิจกรรม 5 ส.
       http://www.cbh.moph.go.th/~activity/5s.htm
(ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)    

    แจ้งเพื่อทราบ
       website โครงการอนุรักษ์พลังงาน รพ.ชลบุรี
       http://www.cbh.moph.go.th/~energy/
       หรือ
       ftp://192.168.181.3/~energy/
(ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)    

    ข่าวทั่วไป : ข่าววันนี้
 

พระเจ้าแผ่นดิน ของปวงชนชาวไทย

พระเจ้าแผ่นดิน (ผู้ปิดทองหลังพระ)
MV เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ

ข้าราชการของพ่อหลวง
ขอให้ข้าราชการ และลูกจ้างรัฐฯ
ทุกท่านเข้ามาดู และฟัง MV นี้
ให้จบนะครับ ขอบคุณ..!


ปฏิทิน


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายภูมิภัทร์  ศักดิ์ภิรมย์
นิติกร ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน และ
Web หน่วยงานภายใน รพ.ชลบุรีกิจกรรม/โครงการ/อบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไปWeb สสจ./รพศ./รพท.Web กระทรวง ทบวง กรม /
76 จังหวัดWeb มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย
Web ทั่วไปWeb Link ส่วนราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( ก.บ.ข. )
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. )
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( ส.ส.ส. )

โรงพยาบาลชลบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป 69 ม. 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.0 3893 2006 - 9 โทรสาร. 0 3893 1100
Website :: http://www.cbh.moph.go.th/~admin/ ::

Webmaster : Tahchakorn Srichalalai