ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
หน้าแรก | แนะนำหน่วยงาน | ดาวน์โหลดเอกสาร | ติดต่อเรา
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี


 

งานจัดซื้อ
หมวดงานจ้าง ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุง/ซ่อมแซม
    หน้าที่รับผิดชอบ
 1. จ้างก่อสร้าง ปร้บปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่
 2. จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทุกประเภท
 3. จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์
 4. จ้างเหมาบริการอื่นๆ ทุกประเภท
 5. จ้างบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ มีวิธีดำเนินการแบ่งออกเป็น 5 วิธีดังนี้ 1. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา คือ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 2. การจ้างโดยวิธีสอบราคา คือ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน) 3. การจ้างโดยวิธีประกวดราคา หรือประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Auction) คือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี ราคาเกิน 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน) 4. การจ้างโดยวิธีพิเศษ คือ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทำได้เฉพาะกรณีใดดังต่อไปนี้ 4.1 เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝึมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ 4.2 เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบว่าความชำรุดเสียหายก่อน จึงจะประมาณ ค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 4.3 เป็นงานจ้างที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 4.4 เป็นงานจ้างที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 4.5 เป็นงานจ้างที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น หรือเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์ของ ส่วนราชการ และจำเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order) 4.6 เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี สำหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ จ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อจ้าง กับผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง 5. การจ้างโดยกรณีพิเศษ คือ การจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้ 5.1 เป็นผู้ผลิตพัสดุ หรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้จ้าง 5.2 มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้จ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย หรือมีมติ คณะรัฐมนตรีกำหนดด้ว
เจ้าหน้าที่ในหมวดงานจ้าง
    นางสุพรรณิการ์ นิลโฉม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

    เบอร์โทรติดต่อ 0-3893-1020 TOP 

หมวดวัสดุ
    หน้าที่รับผิดชอบ
    1.  จัดซื้อ วัสดุการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า หนังสือและวารสาร วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุบริโภค วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะ วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องมือแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุการเกษตร แก๊สทางการแพทย์ ยกเว้นครุภัณฑ์ทุกประเภท

    มีวิธีดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้
      1.1  โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท
      1.2  โดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- 
      1.3  โดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000.- 
      1.4  โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท ในกรณีเร่งด่วน
      1.5  โดยกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
      1.6  การประมูลโดยวิธี E-Auction ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000.-
หมายเหตุ - ในการจัดซื้อวัสดุทุกชนิด ที่มีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท ให้อ้างเหตุผลหรือความจำเป็นในการขอซื้อวัสดุ และรายละเอียดของวัสดุที่จะซื้อ ตามแบบฟอร์มตัวอย่าง - ในการจัดซื้อวัสดุทุกชนิด ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท ให้อ้างเหตุผลหรือความจำเป็นของวัสดุ และรายละเอียด ของวัสดุที่จะซื้อ ตามแบบฟอร์มตัวอย่าง พร้อมแนบสเปคของวัสดุที่ผ่านการรับรองแล้ว - ในการจัดซื้อวัสดุทุกชนิด ที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท ให้อ้างเหตุผลหรือความจำเป็นของวัสดุ และรายละเอียด ของวัสดุที่จะซื้อ ตามแบบฟอร์มตัวอย่าง และสเปคของวัสดุที่ผ่านการรับรองแล้ว พร้อมแผ่นซีดีสเปคของวัสดุที่จะซื้อ
    เจ้าหน้าที่ในหมวดงานจ้าง 
    นางณิชา ยังให้ผล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

   เบอร์โทรติดต่อ 0-3893-1018 TOP 

หมวดครุภัณฑ์
    ความรับผิดชอบ
จัดซื้อ ครุภัณฑ์ทุกประเภท
ครุภัณฑ์ หมายถึง
 1. สิ่งของที่ลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000.- บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000.- บาท
 3. การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท
 4. การซ่อม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ปกติหรือค่าซ่อมกลาง ประเภทครุภัณฑ์
   1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2. ครุภัณฑ์การเกษตร3. ครุภัณฑ์การแพทย์
   4. ครุภัณฑ์การศึกษา 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง9. ครุภัณฑ์โรงงาน
   10. ครุภัณฑ์สำนักงาน 11. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์12. ครุภัณฑ์การศึกษา

  มีวิธีดำเนินการแบ่งออกเป็น 6 วิธีดังนี้ 1. วิธีตกลงราคา วงจัดซื้อตั้งแต่ 1-100,000.- บาท ดำเนินการ ดังนี้ ทำบันทึกขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ต้องการซื้ออะไร, เหตุผลการขอซื้อ, จำนวนที่ต้องการ, ยี่ห้อ/แบบ/รุ่นที่ต้องการ, จัดซื้อครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินอะไร และประสงค์แต่งตั้งให้ใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 คน (พัสดุจะจัดให้อีก 1 คน) ทำบันทึกเสนอ หัวหน้าฝ่าย และขออนุมัติท่านผู้อำนวยการ นำบันทึกที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ส่งธุรการฝ่ายพัสดุ โดยทำ สำเนา 1 ชุด ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเซ็นรับ เพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐานในการติดตามเรื่อง (หมายเหตุเฉพาะเรื่อง ดังนี้) หมายเหตุ - ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ จะต้องแนบแบบฟอร์มการขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย ผ่านการตรวจสอบ จากงานช่างแนบมาทุกครั้ง โดยติดต่อรับแบบฟอร์มที่ฝ่ายพัสดุ - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องจัดทำโครงการ รายงานขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ผ่านหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแนบ พร้อมบันทึกที่ได้รับอนุมัติส่งที่ฝ่ายพัสดุ - ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง ก่อนนำเสนอเพื่อให้ท่านผู้อำนวยการอนุมัติจะต้องผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้ง - กรณีซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด จ้องแนบใบประวัติการแทงชำรุดมา พร้อมบันทึกขออนุมัติซื้อด้วยทุกครั้ง - กรณีซื้อตามแผนเงินบำรุง ให้ถ่ายสำเนาหน้าแผน ที่ได้รับอนุมัติแนบและระบุข้อ ทุกครั้ง
  2. วิธีสอบราคา วงเงินจัดซื้อตั้งแต่ 100,001-2,000,000.- บาท มีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.) ทำบันทึกขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ต้องการซื้ออะไร, เหตุผลการขอซื้อ, จำนวนที่ต้องการ, จัดซื้อครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินอะไร และประสงค์แต่งตั้งให้ใคร เป็นกรรมการเปิดซองจำนวน 2 คน กรรมการตรวจรับพัสดุ 2 คน ไม่รวมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ (พัสดุจะจัดกรรมการให้อีกชุดละ 1 คน) ทำบันทึกเสนอหัวหน้าฝ่าย และขออนุมัติท่านผู้อำนวยการ 2.) จัดทำคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ตามแบบของโรงพยาบาล ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะต้องได้รับ การเซ็นกำกับทุกใบจากผู้ใช้จำนวน 1 คน, หัวหน้าฝ่าย, รองผู้อำนวยการทึ่ดูแลกลุ่มงานที่ขอซื้อ 3.) นำบันทึกที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมคุณลักษณะเฉพาะที่ดำเนินการเรียบร้อย ส่งธุรการฝ่ายพัสดุ โดยทำ สำเนา 1 ชุด ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเซ็นรับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการติดตามเรื่อง 3. วิธีประกวดราคา วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้นจากกรมบัญชีกลางให้ ไม่ต้องทำ E-Auction ขั้นตอนการดำเนินการเหมือนซื้อเกิน 100,000 บาท แต่มีส่วนเพิ่มเติม คือ แนบคุณลักษณะเฉพาะที่พิมพ์ลงแผ่น Disk 1 แผ่น และแนบสำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการทุกคนจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 4. E-Auction 5. วิธีพิเศษ (กรณีจำเป็นและเร่งด่วน โดยมีเหตุผลอันควร) 6. วิธีกรณีพิเศษ (การจัดซื้อจากหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่ในหมวดงานครุภัณฑ์
    นางพิมล อัธยาศัย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

    เบอร์โทรติดต่อ 0-3893-1019
   โทรสาร 0-3893-1017