รายชื่อคลีนิคเครือข่ายประกันสังคม

ชื่อคลีนิค
แพทย์
ที่อยู่
เบอร์โทร
อำเภอเมือง
คลินิกแพทย์ทรงพล                นพ.ทรงพล   อุบลสะอาด 6/4-5 ถ.วชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี   038-790235
คลินิกแพทย์วินิตย์ นพ.วินิตย์    อัศวกิตติพร 194/12 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  038-287071
คลินิกแพทย์สุมนา-สายันต์ พญ.สุมนา  นพรัตน์ 42/8 หมู่ที่ 2 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  038-784212
คลินิกหมอพิชัยเวชกรรม นพ.พิชัย   ชีวะสุทโธ 178/31  ตำบลเสม็ด   อำเภอเมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  081-6893777
คลินิกแพทย์พนิต                         นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ 88/2 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองรี อำเภอ เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 038-272340
คลินิกแพทย์ธวัชชัย นพ.ธวัชชัย   วิสุทธิมรรค 87/8 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี   038-798046
คลินิกแพทย์กันตนพกระดูกและข้อ  นพ.กันตนพ    ฐิติรุ่งเรือง 298-300 ถ.วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-275619
แฟมิลี่คลินิกเวชกรรม นพ.สุพจน์  พวงลำใย 26/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 038-277206
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุริยัน นพ.สุริยัน  เครือละม้าย 165/85 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จชลบุรี 038-282444
คลินิกหมอกฤษดา นพ.กฤษดา  วัฒนเพ็ญไพบูลย์ 42/23 หมู่ที่ 2 ถ.อบต.เสม็ด ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 038-784329
สำนักงานแพทย์ พญ.วิภาพรรณ  ทับทิมทอง 180 ถ.วชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย   อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-282562
คลินิกแพทย์ภาณุพันธ์ นพ.ภาณุพันธ์  กระแสร์ชล 1/28 ถ.เลียบชายทะเล  ตำบลบางทราย  อำเภอเมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี  081-9828066
คลินิกหมออนุพงษ์ นพ.อนุพงษ์  สุธรรมนิรันดร์ 291 ถ.วชิรปราการ  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี  038-8284362
หมอเด็กคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง พญ.ฐานัดดา  อยู่เกษม 87/32 หมู่ที่ 5 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  038-440565
คลินิกแพทย์พินิจ - ขนิษฐ์ชม นพ.พินิจ  หนูฤทธิ์ 36/114-5 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล-บ้านสวนซอย9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  038-282007
คลินิกกระดูกและข้อแพทย์มณเฑียร นพ.มณเฑียร  ศิริสุนทรลักษณ์ 111/1/ ถ.เศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 038-287184
คลินิกหมอฤทธิเดชเวชกรรมเฉพาะทาง นพ.ฤทธิเดช คงมนัส 91 ม. 1 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี  038-794869
อำเภอพานทอง
คลินิกแพทย์เวชกรรมพ.รัชดาภรณ์ พญ.รัชดาภรณ์  ภักดีอุทธรณ์ 26/1291 ม. 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-712203
คลินิกเวชกรรมหมอเบญจวรรณ พญ.เบญจวรรณ  อินทรารักษ์สกุล 109/9 หมู่ที่ 1 ถ.สุขประยูร  ตำบลหนองตำลึง  อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี 086-8839323
คลินิกแพทย์โสภณ นพ.กรณ์พงศ์   วิเชียรประไพ 2/7 หมู่ที่ 7 ถ.พานทอง-หัวไผ่   ตำบลพานทอง   อำเภอพานทอง  จ.ชลบุรี 081-8394924
หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม นพ.พรชัย     กุลสิวลี 109/19,20 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านเก่า-พานทอง  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี 081-6529515
อำเภอบ้านบึง
คลินิกแพทย์สมชาย นพ.สมชาย   หงส์พรรคมนูญ 58 ถ.ประโยชน์เนื่องจำนงค์ 2  ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี  038-444852
คลินิกแพทย์แววดาว พญ. แววดาว  พิมลธเรศ 82/35 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จ.ชลบุรี  038-445960
วิชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง นพ.วิชัย  ประดิษฐผลเลิศ 3/7-8 ถ.บ้านบึง-สันติ  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง   จ.ชลบุรี   038-444491
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-พญ.อภิสรา    นพ.วิชัย   ธนาโสภณ 14 ถ.บวรสถิตย์  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จ.ชลบุรี  038-445471
คลินิกแพทย์อาภรณ์ พญ. อาภรณ์   อุบลสะอาด 200/9 หมู่ที่ 1  ตำบลคลองกิ่ว  อำเภอบ้านบึง  จ.ชลบุรี  038-201952
จุมพลการแพทย์ นพ.จุมพล   พบสุข   3 หมู่ที่ 1 ถ.เจตน์อำนาจ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี  038-8750242
คลินิกแพทย์สมจริง นพ.สมจริง ภัทโรวาสน์ 23/25 หมู่ที่ 3  ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จ.ชลบุรี 038-443160
คลินิกโรคกระดูกและข้อ นพ.ศันญคุปต์  บุญเพิ่ม 3 ถ.ประโยชน์เนื่องจำนงค์ 2  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จ.ชลบุรี 038-445731
คลินิกสาโรจน์-อมรรัตน์กระดูกข้อและสูตินารีเวช นพ.สาโรจน์  วงศ์ไกรเวท 70/8-9 ถ.สุขุมวิท-พานทอง  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง  จ.ชลบุรี 086-8285514
คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์ นพ.พงษ์ปกรณ์  วิสาหะพานิช 95 ถ.ประโยชน์เนื่องจำนงค์ 2 ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จ.ชลบุรี 038-446336
คลินิกแพทย์สมเกียรติ นพ.สมเกียรติ  ลีลาพันธุ์ไพบูลย์ 40/8 ถ.วิฑูรย์ดำริ ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง  จ.ชลบุรี 081-4094229
อำเภอพนัสนิคม
คลินิกแพทย์อภิชาติ                  นพ.อภิชาติ  ชิงนวรรณ์ 3/2 ถ.ทุมมาวาส ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม  จ.ชลบุรี 038-4734583
คลินิกเกษมการแพทย์ นพ.เกษม ทรงจิตรัตน์ 102 ถ.ศรีกุญชร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-462288
เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์ พญ. ภัททิรา   นาถ้ำพลอย 108 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก ตำบล ท่าบุญมี  อำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี  087-6184904
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร นพ.กมล วณิชวรนันท์ 99 หมู่ที่ 4 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก  ตำบลท่าบุญมี  อำเภอเกาะจันทร์  จ.ชลบุรี  086-5771358
อำเภอบางปะกง
บางปะกงคลินิกแพทย์ นพ.เชาวลิต   เจริญพร 29/11/2012  ตำบลบางปะกง  อำเภอบางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 038832403-4
คลินิกแพทย์นิมิตร นพ.นิมิตร  เจริญสุข 41/29  ตำบลท่าข้าม  อำเภอบางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา  038-573078
อำเภอศรีราชา
คลินิกแพทย์จิรศักดิ์ นพ.จิรศักดิ์   จิรากูลสวัสดิ์ 145/3 หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งสุขลา  อำเภอ ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-351353
กมลการแพทย์ นพ.กมล  บุญรอด 67/2 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จ.ชลบุรี 038-341647
สหพัฒน์คลินิกเวชกรรม นพ.ชีวิน  ประพันธ์ 661/9 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา  จ.ชลบุรี 089-831950
อำเภอบางละมุง
คลินิกเฉพาะทางหมอพัชรินทร์-หมอทรงวุฒิ พญ.พัชรินทร์  สุเมธวทานิย 128/88 หมู่ที่ 9 ถ.พัทยาสาย 3  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จ.ชลบุรี 081-7609053